Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 er lagt fram

5. april 2017 ble stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (2018-2029) lagt fram. 
Les mer

Grunnlagsdokumenter til stortingsmeldingen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har transportetatene og Avinor fått utarbeidet grunnlagsdokumenter til stortingsmeldingen Dette gjelder framskrivinger for persontransport og godstransport i 2016-2050 og beregning av samfunnsøkonomisk nytte av sykkelekspressveger.
Les mer

Evaluering av modell for effektberegning av tiltak på jernbanen

Transportøkonomisk institutt har evaluert Trenklin 2 som er en modell som beregner effekten av tiltak på jernbanen.Rapporten diskuterer i hvilken grad modellen er egnet for bruk i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP), og den sammenlignes med andre  modellverktøy. Rapporten presenterer også ulike forbedringsmuligheter for framtidige modellversjoner.
Les mer