Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Rapport om kjøp av togtjenester i de store byområdene

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor laget en oversikt over samordning av kjøp av togtransporttjenester og lokal kollektivtransport i de største byområdene.
Les mer

Kontinuerlige reisevaneundersøkelser

I forbindelse med at transportetatene og Avinor nå går over til kontinuerlige reisevaneundersøkelser ble det holdt et møte om bakgrunn og prosess, og hvordan dataene er tenkt brukt i de kommende bymiljøavtalene.
Les mer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen er kostnadsmodellene for de ulike transportmidler. Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor laget en rapport som er dokumentasjon på de ulike kostnadselementene som brukes og hvilke verdier de har hvis man benytter 2012 som basisår. Kostnadene omfatter framføringskostnader, terminalkostnader, og også øvrige logistikkostnader. Kystverket har fått utviklet kostnadsmodeller for en del skipstyper utover de som brukes i godstransportmodellen. Disse er også dokumentert i rapporten.
Les mer