Velkommen til transportetatene og Avinors sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportetatene og Avinor sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportetatene er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Siste planforslag gjelder for tiårsperioden 2014-2023. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen vil gjelde fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Kan ny teknologi bidra til å nå nullvekstmålet?

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen gjennomført en litteraturstudie som ser på tre utvalgte teknologier og hvordan de kan påvirke nullvekstmålet for personbiltransporten i byområdene.
Les mer

Høringsforslag - veileder for helhetlig knutepunktutvikling

Som en del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport ga Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å utvikle et rammeverk for knutepunktutvikling (jf. brev 4. februar 2016). I brev 30. mars 2016 presiserte SD at rammeverket for knutepunktutvikling også skal inneholde retningslinjer for samfunnssikkerhet og beredskap.Oppdraget har resultert i et forslag til veileder som er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS) i samarbeid. Forslaget er sendt ut på bred høring til fylkeskommuner, kommuner og andre berørte aktører. Høringsfrist er 1. november 2017.
Les mer

Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 er behandlet av Stortinget

Den 19. juni ble Stortingsmelding 33 (2016-2017) om Nasjonal transportplan 2018-2029 behandlet av Stortinget.   
Les mer