Nye oppdrag innen samfunnsøkonomiske analyser

Transportetatene og Avinor har utlyst tre oppdrag innen samfunnsøkonomiske analyser som skal gå inn i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Det første oppdraget går på beregningsmetodikk for netto ringvirkninger. Formålet er å utarbeide en felles metodikk på tvers av transportformene for å beregne netto ringvirkninger. Dette er fase 2 av et prosjekt som bygger på en rapport med tema "På hvilke prosjekt kan det forventes netto ringvirkninger". Fase 3 av prosjektet er et prosjekt i regi av Norges forskningsråd, som har leveranse i 2020. Fristen for tilbudet var 7. juli 2017.

Det andre oppdraget omhandler verdsetting av tidsbesparelser og bedre pålitelighet for godstransport. Oppdraget består i å beskrive metode for verdsetting, anskaffe data, analysere og estimere enhetspriser. Oppdraget deles i to faser, hvor første fase skal gi en grundig beskrivelse av metode, plan for datafangst og vurdering av hva som er realistisk og mulig å verdsette. Fristen for dette arbeidet var 18. juli 2017. Oppdraget skal gjennomføres i perioden 15. september til 1. oktober 2017. 

Det tredje oppdraget omhandler verdsetting av enhetspriser. Hovedformålet er å oppdatere enhetsprisene som brukes innen samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren. Studien skal ta utgangspunkt i en eller flere metoder, blant annet samvalgsanalyse, betinget verdsetting og/ eller atferdsstudier. Oppdraget skal gjennomføres i perioden 15. september 2017 til 1. desember 2019. Det er fortsatt mulig å levere tilbud til dette oppdraget, som har frist 18. august 2017.

Publisert: / Endret: