Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Les prosjektrapportene fra første leveranse

Selv om det gjenstår enkelte leveranser er nå hoveddelen av materialet som skal brukes i Analyse- og strategifasen klar. Hoved- og delnotater fra bymiljøutfordringer, drivkrefter og utviklingstrekk, internasjonale forbindelser, klima, miljø, regional utvikling, transportsikkerhet, samfunnssikkerhet og vedlikeholdsetterslep er nå tilgjengelig.
Les mer

Trender for godstransporten?

Prosjektgruppen for godstransport presenterte foreløpige analyser av sitt arbeid med å kartlegge sentrale forhold rundt godstransport og logistikksystemer i Norge for referansegruppen for gods. Blant temaene var oversikt over rammevilkår, godsstrømmer, potensial for godsoverføring og trender i næringslivets logistikksystemer. Møtet ble avholdt 6.oktober 2014 i Statens vegvesens lokaler i Oslo.
Les mer

Kollektivtransporten ved en kommunereform

NIVI Analyse AS har på oppdrag fra prosjektgruppen for bymiljøutfordringer vurdert hvordan kollektivtransporten best kan organiseres ved en kommunereform.
Les mer