Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Kollektivtransporten ved en kommunereform

NIVI Analyse AS har på oppdrag fra prosjektgruppen for bymiljøutfordringer vurdert hvordan kollektivtransporten best kan organiseres ved en kommunereform.
Les mer

Tidlige tegn og sorte svaner - hovedrapport tilgjengelig

Oppdraget «Tidlige tegn og sorte svaner» er et delprosjekt av Metode 21, og har til hensikt å identifisere og utarbeide en oversikt over utviklingstrekk i tiden som ennå ikke er langt utviklet (svake signaler) og såkalte sorte svaner (også kjent som jokere/ ville ideer). Delprosjektet skal utprøve metoder som er rettet inn mot å få opp ideer som vanligvis overses i konvensjonelle planprosesser, og samle disse ideene i en database/et kartotek.
Les mer

Referansegruppemøte om godstransport

Prosjektgruppen for bred samfunnsanslyse av godstransport inviterer til referansegruppemøte hvor mulige funn fra kartleggingsrapport om godstransport skal presenters og diskuteres. Møtet avholdes 6. oktober kl, 14:00-14:00 i møterom Auditoriet hos Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6, Oslo. Kontakt Ingrid  Lutnæs for påmelding: ingrid.lutnaes@vegvesen.no