Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Presentasjon av resultater fra nasjonal reisevaneundersøkelse 2018

Transportvirksomhetene og Samferdselsdepartementet presenterer resultater fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 25. april 2019. Presentasjonen vil være i auditoriet hos Samferdselsdepartementet kl. 09:00-12:00.
Les mer

Framskrivinger av kjøretøyparken

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportvirksomhetene framskrevet kjøretøyparken. Beregningene er gjort med to ulike modeller og viser en mulig fremtidig utvikling av kjøretøyparken, trafikkarbeidet, energiforbruket og CO2-utslipp i 2030 og 2050.
Les mer

Byvekstavtale for Trondheimsområdet 2019-2029 overlevert fra forhandlingsutvalget til politisk styringsgruppe

Byvekstavtale for Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal 2019-2029 ble overlevert fra forhandlingsutvalget til lederen av politisk styringsgruppe fredag 15. mars 2019. Den videre prosessen er at avtalen skal vedtas av lokale parter og behandles av regjeringen.
Les mer