Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Grunnlagsdokumenter til stortingsmeldingen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har transportetatene og Avinor fått utarbeidet grunnlagsdokumenter til stortingsmeldingen Dette gjelder framskrivinger for persontransport og godstransport i 2016-2050 og beregning av samfunnsøkonomisk nytte av sykkelekspressveger.
Les mer

Evaluering av modell for effektberegning av tiltak på jernbanen

Transportøkonomisk institutt har evaluert Trenklin 2 som er en modell som beregner effekten av tiltak på jernbanen.Rapporten diskuterer i hvilken grad modellen er egnet for bruk i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP), og den sammenlignes med andre  modellverktøy. Rapporten presenterer også ulike forbedringsmuligheter for framtidige modellversjoner.
Les mer

Oppdaterte rapporter fra godsanalysen

I forbindelse med analysen av godstransport i Norge ble det laget en rekke underlagsrapporter. Nå er listen over rapporter oppdatert og fullstendig.
Les mer