Byområdene

Byområdene vokser og antall reiser som skal avvikles daglig øker kraftig. For å sikre god mobilitet for moderne byområder, er det avgjørende at mobiliteten i framtiden i vesentlig større grad enn i dag ivaretas av miljøvennlige transportformer. Både miljø- og kapasitetsutfordringene tilsier at den forventede persontransportveksten i de større byområdene må tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Nullvekstmålet for personbiltrafikken gjelder i dag for alle byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. 

Gjennom byvekstavtalene inngår stat, fylkeskommuner og kommuner et forpliktende samarbeid om å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud i storbyområdene. Kommuner og fylkeskommuner som inngår byvekstavtaler med staten, skal sørge for en arealbruk i sine byområder, som blant annet bygger opp under statens investeringer i kollektivtransport, sykling og gange.

 

 

 

Sist endret: