Konsekvenser av regjeringsskiftet for arbeidet med NTP 2018-2027

Transportetatene og Avinor er i gang med forberedende arbeid mot neste Nasjonale transportplan. Den nye regjeringsplattformen får betydning for NTP-arbeidet. Vi vet foreløpig lite konkret om hvordan regjeringsskiftet vil slå ut for arbeidet fram mot neste Nasjonal transportplan, men regjeringen har presentert temaer som vil kunne ha direkte påvirkning på arbeidet.

Regjeringen vil: 

  • Fremme en sak som presenterer ulike løsninger for hvordan Stortinget i fremtiden skal kunne vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, og hvordan fagetatene kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring.
  • Bidra til at analysene knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet forbedres. I planleggingsprosesser må realistiske trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med reelt behov.
  • Utarbeide en nasjonal motorvegplan.
  • Etablere et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere vegprosjekter og gjennomføre utbyggingen mer effektivt.
  • Organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi.
  • Gjennomføre en større reform av jernbanesektoren, der JBV og NSB omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål.
  • Sørge for en konkurransenøytral eier- og driftsstruktur av alle jernbaneterminaler.
  • Gå gjennom oppgavene til blant annet Kystverket og Sjøfartsdirektoratet for å vurdere effektiviseringspotensialet. Der det er hensiktsmessig bidra til færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner.  

Samferdselsdepartementet gjennomfører for tiden en evaluering av arbeidet med Nasjonal transportplan 2014–2023, og de har invitert transportetatene og Avinor til å bidra i dette arbeidet.

Transportetatene vil komme tilbake med mer informasjon om videre arbeid med Nasjonal transportplan 2018–2027 når det er nærmere avklart hvilken rolle etatene vil få i dette arbeidet.

Publisert: / Endret: