Velkommen til transportvirksomhetenes sider om Nasjonal transportplan

Disse sidene omhandler transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). Transportvirksomhetene er Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Fra januar 2019 vil arbeidet med NTP 2022-2033 vil organiseres på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Følg linkene i menyen øverst på siden for informasjon om kommende, gjeldende og tidligere Nasjonale transportplaner.

Plangrunnlaget til Nasjonal transportplan ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, og er det faglige grunnlaget for  stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018. Du kan følge den videre behandlingen på Samferdselsdepartementet og Stortinget sine nettsider om Nasjonal transportplan.

 

Sist endret:

Mandat for tverretatlige utredninger

Transportetatene og Avinor har startet et utredningsarbeid som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.
Les mer

Kjøp av konsulenttjenester for bistand til Nasjonal transportplan

Transportetatene og Avinor har sendt ut en forespørsel i DOFFIN/TED om bistand til analyser i Nasjonal transportplan 2022-2033. Foreløpig er det lagt ut en konkurranse om en rammeavtale for oppdrag med en verdi under NOK 350 000,-. Det vil i tillegg bli lagt ut en konkurranse hvor det er mulig for leverandører å kvalifisere seg til en dynamisk innkjøpsordning for oppdrag med en verdi over denne summen. Etter planen vil dette skje i løpet av neste uke.   
Les mer

Veilder for helhetlig knutepunktutvikling

Som en del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport har Statens vegvesen fått i oppdrag å utvikle et rammeverk for knutepunktutvikling. Rammeverket skal også inneholde retningslinjer for samfunnssikkerhet og beredskap. Oppdraget har resultert i denne veilederen for knutepunktutvikling. Veilederen er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS) i samarbeid. 
Les mer