NTP 2022-2033:
Dette planforslaget er under utredning

Byvekstavtale for Trondheimsområdet 2019-2029 overlevert fra forhandlingsutvalget til politisk styringsgruppe

Byvekstavtale for Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal 2019-2029 ble overlevert fra forhandlingsutvalget til lederen av politisk styringsgruppe fredag 15. mars 2019. Den videre prosessen er at avtalen skal vedtas av lokale parter og behandles av regjeringen.
Les mer

Internasjonale trender og utviklingstrekk i godstransportmarkedet

I forbindelse med grunnlagsarbeidet til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan har det blitt utarbeidet en delrapport om internasjonale trender og utviklingstrekk i godstransportmarkedet.
Les mer

Temadager i storbyseminaret i Trondheim

Storbyseminaret arrangerte 14.-16. januar et seminar om transportanalyser og samfunnsøkonomiske metoder. Presentasjonene fra møtet er tilgjengelig her.
Les mer

Nye rapporter er tilgjengelige

Det pågår et stort utredningsarbeid i forbindelse med grunnlaget til Nasjonal transportplan 2022-2033.
Les mer

Innlegg fra regionale møter

Styringsgruppen gjennomfører i høst fem regionale møter, hvor representanter fra fylkeskommunene, de største byområdene, næringsliv og andre relevante aktører samles. Hittil har det blitt gjennomført møter i Drammen, Trondheim og Bodø. Det vil også arrangeres møter i Oslo og Bergen.
Les mer

Dagens reisevaner og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling i mellomstore byområder

I forbindelse med transportvirksomhetenes utredningsarbeid om mindre byområder har Urbanet Analyse sett på potensialet for redusert bilbruk i disse områdene.
Les mer

Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen - Fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene

I forbindelse med utredninger til Nasjonal transportplan er det utarbeidet en rapport om koblingen mellom nullvekstmål for personbiler i byområdene og nullvisjon for trafikksikkerhet.
Les mer

Retningslinjer for transport- og samfunnsøkonomiske analyser

Retningslinjene for transport- og samfunnsøkonomiske analyser er nå endelig bestemt.
Les mer

Prosess og organisering av NTP 2022-2033

Samferdselsdepartementet oversendte 11. mai 2018 et brev hvor de beskrev prosess og organisering av NTP 2022-2033.
Les mer

Trender for samferdselssektoren fram mot 2050

På oppdrag fra transportetatene og Avinor har KPMG og HR prosjekt sett på hvilke trender som kan påvirke samferdselssektoren fram mot 2050. Rapporten vil inngå som en del av grunnlaget for transportetatenes arbeid med neste NTP.    
Les mer