NTP 2022-2033:
Dette planforslaget er under utredning

Nettsiden legges ned

Fra 1. august 2019 vil denne nettsiden legges ned og innholdet vil bli videreført på regjeringens og virksomhetenes nettsider. Nettadressen vil vise til regjeringens nettsider om Nasjonal transportplan.
Les mer

Utredningsrapport om samfunnssikkerhet er offentliggjort

En felles utredningsrapport om samfunnssikkerhet er nå offentliggjort. 
Les mer

Reisevaneundersøkelsen 2018: Foreløpige tall for de ni største byområdene

Foreløpige funn fra reisevaneundersøkelsen 2018 viser at færre reiser med bil og flere reiser med kollektivt i de ni største byområdene. 
Les mer

Hvilke muligheter gir ny teknologi?

I forbindelse med transportvirksomhetenes arbeid med NTP 2022-2033 er det blitt utarbeidet to rapporter som omhandler teknologi. Den ene gir en oversikt over teknologitrender i transportsektoren, mens den andre ser på hvilke muligheter ny teknologi kan gi i sektoren. 
Les mer

Presentasjon av resultater fra nasjonal reisevaneundersøkelse 2018

Transportvirksomhetene og Samferdselsdepartementet presenterer resultater fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 25. april 2019. Presentasjonen vil være i auditoriet hos Samferdselsdepartementet kl. 09:00-12:00.
Les mer

Framskrivinger av kjøretøyparken

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportvirksomhetene framskrevet kjøretøyparken. Beregningene er gjort med to ulike modeller og viser en mulig fremtidig utvikling av kjøretøyparken, trafikkarbeidet, energiforbruket og CO2-utslipp i 2030 og 2050.
Les mer

Byvekstavtale for Trondheimsområdet 2019-2029 overlevert fra forhandlingsutvalget til politisk styringsgruppe

Byvekstavtale for Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal 2019-2029 ble overlevert fra forhandlingsutvalget til lederen av politisk styringsgruppe fredag 15. mars 2019. Den videre prosessen er at avtalen skal vedtas av lokale parter og behandles av regjeringen.
Les mer

Internasjonale trender og utviklingstrekk i godstransportmarkedet

I forbindelse med grunnlagsarbeidet til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan har det blitt utarbeidet en delrapport om internasjonale trender og utviklingstrekk i godstransportmarkedet.
Les mer

Temadager i storbyseminaret i Trondheim

Storbyseminaret arrangerte 14.-16. januar et seminar om transportanalyser og samfunnsøkonomiske metoder. Presentasjonene fra møtet er tilgjengelig her.
Les mer

Nye rapporter er tilgjengelige

Det pågår et stort utredningsarbeid i forbindelse med grunnlaget til Nasjonal transportplan 2022-2033.
Les mer