Framdriftsplan for NTP 2022-2033

Transportetatene og Avinor starter nå et utredningsarbeid, som er tenkt å være grunnlag for vårt innspill til Regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan.

Foreløpig status er at det er satt i gang sju utredningsgrupper som skal vurdere aktuelle tiltak og virkemidler for å nå nasjonale mål, og eventuell justering av ambisjonsnivå, innen følgende fagområder: klima, miljø, teknologi, godstransport, byområder, transportsikkerhet og samfunnssikkerhet.

I tillegg har det blitt laget en rapport som så på trender og utviklingstrekk i samferdselssektoren fram mot 2050. Det jobbes også med modeller og metoder innen samfunnsøkonomiske analyser og transportmodeller.

Det legges opp til at utredningsrapportene for gruppene skal behandles av styringsgruppen for Nasjonal transportplan i sommeren/høsten 2018. Mandatene for arbeidet kan leses her.

Sist endret: