NTP 2022-2033:
Dette planforslaget er under utredning

Dagens reisevaner og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling i mellomstore byområder

I forbindelse med transportvirksomhetenes utredningsarbeid om mindre byområder har Urbanet Analyse sett på potensialet for redusert bilbruk i disse områdene.
Les mer

Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen - Fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene

I forbindelse med utredninger til Nasjonal transportplan er det utarbeidet en rapport om koblingen mellom nullvekstmål for personbiler i byområdene og nullvisjon for trafikksikkerhet.
Les mer

Retningslinjer for transport- og samfunnsøkonomiske analyser

Retningslinjene for transport- og samfunnsøkonomiske analyser er nå endelig bestemt.
Les mer

Prosess og organisering av NTP 2022-2033

Samferdselsdepartementet oversendte 11. mai 2018 et brev hvor de beskrev prosess og organisering av NTP 2022-2033.
Les mer

Trender for samferdselssektoren fram mot 2050

På oppdrag fra transportetatene og Avinor har KPMG og HR prosjekt sett på hvilke trender som kan påvirke samferdselssektoren fram mot 2050. Rapporten vil inngå som en del av grunnlaget for transportetatenes arbeid med neste NTP.    
Les mer

Presentasjon fra halvveisseminar

Transportetatene og Avinor har avholdt et halvveisseminar 21. mars 2018, hvor første del var et arbeidsseminar om teknologi.
Les mer

Deloppdrag om forberedende arbeid til neste NTP og videreutvikling av kunnskapsgrunnlag for godstransport

Samferdselsdepartementet oversendte to oppdrag til transportetatene og Avinor 9. mars 2018. Det ene oppdraget dreier seg om forberedende arbeid til neste NTP. I det andre oppdraget ber Samferdselsdepartementet transportetatene videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for godstransport.
Les mer

Møte i referansegruppen for NTP 14. mars 2018

Transportetatene og Avinor avholdt møte i referansegruppen for NTP om trender og ny teknologi 14. mars 2018 hos Jernbanedirektoratet. Presentasjonene og referat fra møtet er nå tilgjengelig.
Les mer

Siste frist for å gi tilbud på konkurranse om rammeavtale for NTP

19. mars 2018 er siste frist for å gi tilbud på rammeavtale for analyser under 350 000,- (inkl. mva). 
Les mer

Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023(2029)

Etter en ekstern høringsrunde er Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023(2029) stadfestet. Viktige satsinger framover er reduksjon av vedlikeholdsetterslepet, satsing i byområdene og ITS-piloter. I tillegg legges det opp til at 50 store vegprosjekter vil være under arbeid på riksvegene, og 30 prosjekter vil åpne i perioden.
Les mer