NTP 2022-2033:
Dette planforslaget er under utredning

Kystverkets handlingsprogram 2018-2029

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel.
Les mer

Mandat for tverretatlige utredninger

Transportetatene og Avinor har startet et utredningsarbeid som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.
Les mer

Kjøp av konsulenttjenester for bistand til Nasjonal transportplan

Transportetatene og Avinor har sendt ut en forespørsel i DOFFIN/TED om bistand til analyser i Nasjonal transportplan 2022-2033. Foreløpig er det lagt ut en konkurranse om en rammeavtale for oppdrag med en verdi under NOK 350 000,-. Det vil i tillegg bli lagt ut en konkurranse hvor det er mulig for leverandører å kvalifisere seg til en dynamisk innkjøpsordning for oppdrag med en verdi over denne summen. Etter planen vil dette skje i løpet av neste uke.   
Les mer

Veilder for helhetlig knutepunktutvikling

Som en del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport har Statens vegvesen fått i oppdrag å utvikle et rammeverk for knutepunktutvikling. Rammeverket skal også inneholde retningslinjer for samfunnssikkerhet og beredskap. Oppdraget har resultert i denne veilederen for knutepunktutvikling. Veilederen er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS) i samarbeid. 
Les mer

Byutredningen om Grenland er offentlig

Byutredningen i Grenland viser fire tiltakspakker som gjør det mulig å nå målet om null vekst i personbiltrafikken i Grenlandsområdet. Det er synligjort ulike måter å nå nullvekstmålet på, men det konkluderes ikke med én anbefaling. Hvilke virkemidler som skal innføres vil bli avgjort i forhandlingene om byvekstavtale.
Les mer

Byutredningene er offentlige

Byutredningene er nå offentliggjort.
Les mer

Byutredningene presenteres i morgen

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført utredninger i åtte byområder: Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Arbeidet har skjedd i samarbeid med Jernbanedirektoratet, fylkeskommuner og kommuner. Også Fylkesmannen har fulgt arbeidet.  
Les mer

Presentasjon fra dialogkonferanse

Transportetatene og Avinor arrangerte en dialogkonferanse for å få innspill fra leverandører 14. desember 2017, hos Jernbanedirektoratet.
Les mer

Praktisk informasjon om dialogkonferansen 14. desember

I forbindelse med at transportetatene og Avinor skal erstatte eksisterende rammeavtale for bidrag til analyser i Nasjonal transportplan, har vi invitert til en dialogkonferanse for aktuelle leverandører. Vi håper at deltakerne vil benytte anledningen til å komme med spørsmål og kommentarer når vi diskuterer hvordan konkurransen bør settes opp, slik at vi sikrer at den dekker behovet for analyser og utredninger. Presentasjonen fra dialogkonferansen vil bli lagt ut på nettsidene etter møtet.  
Les mer

Dialogkonferanse om konsulenttjenester for NTP 2022-2033

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 ønsker Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen (heretter: transportetatene) og Avinor å invitere til en dialogkonferanse om bistand til analyser i Nasjonal transportplan. Målgruppen for dialogkonferansen er universiteter, høyskoler, institutt og konsulentselskaper som leverer tjenester innen analyse og utredninger i transportsektoren. 
Les mer