NTP 2022-2033:
Dette planforslaget er under utredning

Veilder for helhetlig knutepunktutvikling

Som en del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport har Statens vegvesen fått i oppdrag å utvikle et rammeverk for knutepunktutvikling. Rammeverket skal også inneholde retningslinjer for samfunnssikkerhet og beredskap. Oppdraget har resultert i denne veilederen for knutepunktutvikling. Veilederen er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS) i samarbeid. 
Les mer

Byutredningen om Grenland er offentlig

Byutredningen i Grenland viser fire tiltakspakker som gjør det mulig å nå målet om null vekst i personbiltrafikken i Grenlandsområdet. Det er synligjort ulike måter å nå nullvekstmålet på, men det konkluderes ikke med én anbefaling. Hvilke virkemidler som skal innføres vil bli avgjort i forhandlingene om byvekstavtale.
Les mer

Byutredningene er offentlige

Byutredningene er nå offentliggjort.
Les mer

Byutredningene presenteres i morgen

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført utredninger i åtte byområder: Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Arbeidet har skjedd i samarbeid med Jernbanedirektoratet, fylkeskommuner og kommuner. Også Fylkesmannen har fulgt arbeidet.  
Les mer

Presentasjon fra dialogkonferanse

Transportetatene og Avinor arrangerte en dialogkonferanse for å få innspill fra leverandører 14. desember 2017, hos Jernbanedirektoratet.
Les mer

Praktisk informasjon om dialogkonferansen 14. desember

I forbindelse med at transportetatene og Avinor skal erstatte eksisterende rammeavtale for bidrag til analyser i Nasjonal transportplan, har vi invitert til en dialogkonferanse for aktuelle leverandører. Vi håper at deltakerne vil benytte anledningen til å komme med spørsmål og kommentarer når vi diskuterer hvordan konkurransen bør settes opp, slik at vi sikrer at den dekker behovet for analyser og utredninger. Presentasjonen fra dialogkonferansen vil bli lagt ut på nettsidene etter møtet.  
Les mer

Dialogkonferanse om konsulenttjenester for NTP 2022-2033

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 ønsker Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen (heretter: transportetatene) og Avinor å invitere til en dialogkonferanse om bistand til analyser i Nasjonal transportplan. Målgruppen for dialogkonferansen er universiteter, høyskoler, institutt og konsulentselskaper som leverer tjenester innen analyse og utredninger i transportsektoren. 
Les mer

Status for NTP 2022-2033

Transportetatene og Avinor starter nå et utredningsarbeid, som er tenkt å være grunnlag for vårt innspill til Regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan. 
Les mer

Levetid for transportinfrastruktur

20. oktober 2017 arrangerte transportetatene og Avinor et felles seminar om beregning av levetid for transportinfrastruktur. Bidragsyterne på seminaret var blant andre Transportøkonomisk institutt, Vista analyse AS og Møreforskning. 
Les mer

Hvilke teknologitrender ser vi framover?

SINTEF har utarbeidet en rapport som oppsummerer hvilke teknologitrender som kan komme framover. Rapporten gir en oversikt over modenheten til teknologien og hvilke konsekvenser det kan få for transportbruken.
Les mer