Hva er Nasjonal transportplan?

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Den legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. NTP blir behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen, som legger sin innstilling fram for Stortinget.

Før en ny Nasjonal transportplan skal lages, gjennomfører transportvirksomhetene (Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen) en rekke utredninger. Utredningene danner grunnlaget for regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan. 

Politisk behandling
Regjeringen presenterer transportpolitikken gjennom meldingen om Nasjonal transportplan som legges fram for Stortinget. Meldingen fra Samferdselsdepartementet danner grunnlaget for behandlingen i Stortinget.

Gjennomføring etter behandling i Stortinget – handlingsprogram
Handlingsprogrammene er gjennomføringsplaner for Nasjonal transportplan.  Når Nasjonal transportplan er ferdig, utarbeider transportvirksomhetene hvert sitt handlingsprogram for de fire første årene av planperioden. Handlingsprogrammene legges til grunn ved de årlige budsjettforslagene.

Revideres hvert fjerde år
NTP varer i 12 år, men revideres hvert fjerde år. Nasjonal transportplan for 2018-2029 ble lagt fram 5. april 2017 og ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Planen gjelder fra 1. januar 2018. 

  

Sist endret: