Transportanalyser

Tverretatlig arbeidsgruppe for transportanalyser i Nasjonal transportplan (NTP Transportanalyser) ble etablert 1. januar 2001 med mandat om å utvikle transportmodeller for person- og godstransport på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå.

Arbeidsgruppen er en  permanent arbeidsgruppe som er opprettet i tilknytning til arbeidet med Nasjonal transportplan. Arbeidsgruppen har ansvaret for koordinering av utviklingen av nasjonale modeller for person- og godstransport, regionale modeller for persontransport og en logistikkmodell som er en del av det nasjonale godsmodellsystemet.

Etterspørselsmodellene på personsiden er verktøyuavhengige (nettutleggingsprogram), men er bygd inn i CUBE-systemet. I 2011 ble det etablert et brukegrensesnitt for Nasjonal godsmodell i CUBE. Transportmodellene for person- og godstransport benyttes i planfasen av arbeidet med NTP.

Kontaktperson
Oskar Kleven: tlf. +47 2207 3769, +47 41 63 21 48
oskar.kleven@vegvesen.no

Sist endret: