Kort om utredningene

Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 har transportvirksomhetene satt i gang et utredningsarbeid innen sju utvalgte områder. Arbeidet skal gi faglige anbefalinger til departementets rullering av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. På denne siden finner du mandater, utredninger og konsulentrapporter som er utarbeidet av prosjektgruppene. 
Fil Sideantall Type Størrelse

Klima

Fil Sideantall Type Størrelse
Mandat for klimagruppen 3 side(r) Brev 54 KB
Muligheter og barrierer for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren 74 side(r) Rapport 5.5 MB
Asplan Viak: Livsløpsanalyser - litteraturstudie 83 side(r) Rapport 2.9 MB
Asplan Viak: Samordning av tidligfaseverktøy 23 side(r) Rapport 1.4 MB

Miljø

Fil Sideantall Type Størrelse
Mandat for miljøgruppen 3 side(r) Brev 50 KB

Teknologi

Fil Sideantall Type Størrelse
NTP 2022-2033 Hovedrapport: Teknologitrender i transportsektoren 73 side(r) Rapport 2.7 MB
NTP 2022-2033 Hovedrapport: Strategisk mulighetsrom som følge av ny teknologi i transportsektoren 54 side(r) Rapport 2.8 MB
Mandat for teknologigruppen 6 side(r) Brev 84 KB
SINTEF-rapport 2017- 00303 Teknologitrender som påvirker transportsektoren 92 side(r) Rapport 2.9 MB
TØI-rapport 1641/2018 Samfunnstrender og ny teknologi 70 side(r) Rapport 1.1 MB
KPMG: Regulere framtidens mobilitet 52 side(r) 1.9 MB

By

Rapportene fra byutredningenes trinn 2 kan leses ved å følge denne lenken: https://www.ntp.dep.no/dokumentliste?listekey=2531779 
Fil Sideantall Type Størrelse
Mandat for bygruppen side(r) Brev 73 KB
NTP 2022-2033 Delrapport: Mellomstore byområder 33 side(r) Rapport 959 KB
NTP 2022-2033 Delrapport: Ambisjonsnivå 21 side(r) Rapport 322 KB
NTP 2022-2033 Delrapport: Bylogistikk 66 side(r) Rapport 2.2 MB
NTP 2022-2033 Delrapport: Arealbruk i by 45 side(r) Rapport 2.1 MB
NTP 2022-2033 Notat: Utvikle og samordne reisetilbudet 23 side(r) Rapport 255 KB
NTP 2022-2033 Notat: Håndtering av samfunnsøkonomiske analyser i by 27 side(r) Rapport 211 KB
Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen - Fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene 99 side(r) Rapport 2.8 MB
TØI-rapport 1577/2017 Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet 79 side(r) Rapport 1.9 MB
Asplan Viak: Reiser til sosial infrastruktur 50 side(r) Rapport 1.6 MB
Urbanet Analyse rapport 113/2018: Dagens reisevaner og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling i mellomstore byområder 70 side(r) Rapport 2.8 MB

Godstransport

Fil Sideantall Type Størrelse
Mandat for godsgruppen 8 side(r) Brev 81 KB
Internasjonale trender og utviklingstrekk i godstransportmarkedet side(r) Rapport 3 MB

Transportsikkerhet

Fil Sideantall Type Størrelse
Mandat for transportsikkerhetsgruppen 3 side(r) Brev 51 KB

Samfunnssikkerhet

Fil Sideantall Type Størrelse
NTP 2022-2033 Hovedrapport: Samfunnssikkerhet 18 side(r) Rapport 830 KB
Mandat for samfunnssikkerhetsgruppen 4 side(r) Brev 61 KB

Transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser

Fil Sideantall Type Størrelse
Mandat for gruppen for transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser 12 side(r) Brev 100 KB
Retningslinjer for transport- og samfunnsøkonomiske analyser 12 side(r) Brev 256 KB

Trender for transportsektoren

Fil Sideantall Type Størrelse
KPMG: Fremsyn 2050 – Trender innen samferdsel frem mot 2050 84 side(r) Rapport 2.6 MB

Sist endret: